Fauna

L'avifauna és la major riquesa biològica del Parc. Tanmateix, també hi ha espècies de fauna íctica molt interessants, com l'anguila, la llissa cabuda i, sobretot, el fartet (Aphanius iberus), un ciprinodòntid endèmic del mediterrani espanyol. La sargantana cua-roja (Acanthodactylus erythurus) és l'espècie més abundant entre els rèptils, mentre que la gambeta d'aigua dolça (Paleomonetes zariquieyi), crustaci endèmic, també resulta nombrosa.
 
L'abundància i diversitat d'aus del Parc ha permés catalogar-lo com a zona humida d'importància internacional. Concretament és inclòs en el conveni RAMSAR de protecció de zones humides i en la directiva ZEPAs (zona d'especial protecció per a les aus) de la Unió Europea.
 
Entre les moltes espècies presents al parc, destaquen especialment, la rosseta (Marmaronetta angustirrostris) i l'ànec capblanc (Oxyura leucocephala). La primera d'elles té al Fondo el seu principal punt de cria de tota la península, y no es troba en cap altre punt del continent. L'ànec capblanc també presenta al parc un dels nuclis principals de població a nivell mundial.

Altres aus que destaquen durant l'època de nidificació són les colònies d'agrons, entre les quals apareixen espècies molt escasses com l'agró roig (Ardea purpurea), el martinet de nit (Nycticorax nycticorax) i especialment l'oroval (Ardeola ralloides).

Entre les anàtides nidificants sobresurten per la seua abundància el sivert (Netta rufina) i el boix (Aythia ferina). També fa niu l'ànec blanc (Tadorna tadorna), espècie difícil de trobar.
 
En aigües poc profundes és possible veure colònies d'aus limícoles, com l'alena (Recurvirostra avosseta), la camallonga (Himantopus himantopus) i la carregada (Glareola pranticola), que té al parc, junt amb el Prat de Cabanes els dos únics punts de cria a la Comunitat Valenciana.
 
En la temporada hivernal s'arriben a les majors concentracions d'aus, destacant espècies com el cullerot (Anas clypeata), el boix o la fotja (Fulica atra) y arriben a superar els 30.000 exemplars.
 
Altres espècies que es poden veure al parc són: l'arpellot de marjal (Circus aeruginosus), l'àguila pescadora (Pandion haliaetus) i les xauets mostatxuts (Panurus biarmicus), el teixidor (Remiz pendulimus) o la xitxarra mostatxuda (Acrocephalus melanopogon), totes elles amenaçades per la desaparició i degradació dels ecosistemes palustres.
 
INFOMEDINATURAL, informes del Servei de Vida Silvestre, relacionats amb el parc: