Visualització de contingut web

Flora i vegetació

foto serragelada 2

 

 

 

 

 

L'àmbit de la Serra Gelada constitueix un enclavament de gran riquesa florística, amb una destacada presència d'espècies vegetals de gran interés, moltes d'elles protegides en distint grau per la legislació vigent pel fet de tractar-se d'espècies amenaçades.

Des del punt de vista corològic, la Serra Gelada pertany a la província corològica murcianoalmerienca, sector alacantinomurcià, subsector alacantí, zona septentrional, i presenta diverses de les comunitats vegetals incloses en la Directiva d'hàbitats.

L'hàbitat millor representat són els pastius anuals de Thero-Brachypodietea i els matolls termòfils. Això no obstant, i per la seua especial rellevància, mereixen ser destacats els relacionats amb la duna fòssil, dunes amb vegetació escleròfila del Cisto-Lavanduletea i els matolls halòfils que conformen una vegetació quasi permanent, sobretot a les illes de Benidorm i la Mitjana. Una de les comunitats més valuoses en l'àmbit del PORN són les dunes litorals amb Juniperus sp., per tractar-se d'un relicte de la vegetació potencial dunar del litoral valencià.

També són d'importància les comunitats dels penya-segats amb Limonium sp. endèmics. En la zona apareix a més com a espècie vegetal prioritària la Silene hifacensis, sense perjudici d'altres espècies d'interés presents en la zona com Asperula paui subsp. dianensis, Biscutella montana, Teucrium hifacense o Limonium parvibracteatum.

Les formacions de pi blanc (Pinus halepensis) representen en molts sectors de la serra Gelada l'únic testimoni actual de vegetació arbòria, i els alcinars són una comunitat molt limitada a la part més alta de la serra.

En el medi marí, apareixen com especialment rellevants les esmentades praderies de Posidonia oceanica i Cymodocea nodosa, encara que també han de destacar-se altres hàbitats com les coves marines o els esculls.