Visualització de contingut web

Fauna

 

 
 
 

La fauna terrestre de major interés la constitueixen les aus marines, i la zona pot considerar-se la segona en importància per a aquest grup d'aus a la Comunitat Valenciana, després de l'arxipèlag de les Columbretes. Les espècies nidificants de major interés son l'escateret (Hydrobates pelagicus) i el corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis), encara que també són rellevants les rapaces com el falcó pelegrí (Falco peregrinus). Unes altres espècies d'interés, no nidificants, són la baldriga cendrosa (Calonectris diomedea), la gavina corsa (Larus audouinii) i la baldriga mediterrània (Puffinus mauretanicus) .

 

Pel que fa a l'àmbit marí, són nombroses les espècies animals que mereixen una menció per la seua importància o estat de conservació. Entre aquestes cal indicar el vermètid (Dendropoma petraeum) i la amenaçada nacra (Pinna nobilis), a més de nombrosos taxons de peixos, crustacis i altres invertebrats. A més, les aigües del Parc alberguen unes de les poques famílies de dofí mular (Tursiops truncatus) que viuen de forma permanent en el territori valencià.

A continuació es descriu amb poques paraules la presència de les espècies de major interés a les diferents zones que conformen el parc:

  • Serra Gelada (àmbit peninsular del parc): és la zona dins de l'àmbit del parc que alberga el nombre més gran d'espècies, cal destacar la nidificación d'aus rapaces, antigament l'àguila de panxa blanca (Aquila fasciata) i en l'actualitat el falcó pelegrí (Falco peregrinus).
  • Illa Mitjana: és de rellevància la presència de les espècies esmentades anteriorment d'aus marines.
  • Illot de l'Olla: a pesar de ser l'àmbit terrestre de menor interés per a la fauna, el principal element faunístic el constitueix la població de fardatxo (Timon lepidus).