Reserva Marina

Al costat de la declaració de l'espai natural protegit del Parc Natural de la Serra d'Irta (DECRET 78/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra d'Irta. [2001/Q3289]), es declararà la Reserva Marina d'Irta.

La figura de protecció de la reserva marina, ve definida per la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana; com:

"Espais marins naturals, la declaració dels quals té com a finalitat la preservació íntegra d'ecosistemes, comunitats o elements biològics o geomorfològics que, per la seva raresa, fragilitat, importància o singularitat, mereixen una valoració especial i es volen mantenir inalterats per l'acció humana."

La zona de front litoral corresponent a la reserva marina es caracteritza per presentar un hàbitat compost per un substrat rocós organitzat normalment en penya-segats de tipus baix-mitjà i alts, entre els quals es desenvolupen formacions sedimentàries de cants, còdols i sorres.

La seva delimitació inclou la franja marina adjacent al Parc Natural de la Serra d'Irta que s'estén entre la desembocadura del barranc de Volante i la del barranc de Malentivet, amb una amplària de fins a –20 metres de profunditat. Sent la superfície ocupada de 941 hectàrees.
Dins de la citada reserva, s'estableix a l'efecte d'ordenació i protecció una zona de reserva marina integral que inclou fins a -10 metres de profunditat.

Posteriorment, La Llei 16/2003, de 17 de desembre, de la Generalitat, va declarar com a reserva marina d'interès pesquer la zona d'aigües interiors compresa en la reserva natural marina d'Irta. Regulat pel DECRET 163/2006, de 20 d'octubre, del Consell, pel qual ordena la reserva marina de la Serra d'Irta, d'interès pesquer. [2006/12188]

A l'escassa ocupació humana del mitjà litoral s'uneix un mitjà marí continu i relativament homogeni, la qual cosa possibilita un excel·lent estat de conservació de les comunitats biològiques allí assentades, incloent a les poblacions d'espècies d'interès pesquer i els mecanismes ecològics que regulen aquestes. La zona és utilitzada com a calador per la flota artesanal dels ports de Peníscola, Benicarló i Vinaròs. La flota pesquera artesanal que opera en aquestes aigües utilitza una sèrie d'arts entre els quals es troben trasmallos, cadufos, palangres i les arts de solta.