Visualització de contingut web

Obrint les portes de la Serra Calderona

PROGRAMA D'EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A LA POBLACIÓ LOCAL

TÍTOL: "OBRINT LA PORTES DE LA SERRA CALDERONA"

DESENVOLUPAMENT
METODOLOGIA
OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE
ACTIVITATS I TEMPORALITZACIÓ

 

DESENVOLUPAMENT:
El Programa d'EA va dirigit a escolars de tercer cicle de primària (5é i 6é de primària). Consta d'unitats didàctiques temàtiques perquè els professors escullen la mes apropiada als continguts curriculars del curs.

Unitats didàctiques i continguts:

 • Biodiversitat: vegetació i fauna en termes generals, beneficis de la vegetació espècies catalogades, endèmiques, rares o invasores, microreserves de flora, arbres monumentals, avifauna, amfibis, rates penades…
 • Patrimoni històric cultural: patrimoni historicoarquitectònic, diferents cultures assentades a la Serra Calderona, oficis tradicionals, jaciments arqueològics, restes etnogràfiques, llegendes, memòria oral...
 • Impactes: incendis i problemàtica afegida, actuació humana en el mitjà, canvi climàtic…

METODOLOGIA:
La metodologia emprada en les diferents activitats està basada en la participació de l'alumnat. La participació és activa i de forma constant, mitjançant el mètode interrogatiu, simulacions in situ, pluja d'idees, treball en petits grups, etc; encoratjant-los a la identificació dels problemes i a conéixer, tant els  efectes com les causes que els originen i afavorint l'anàlisi crítica dels conflictes socioambientals, el debat d'alternatives i propostes d'actuació.

L'alumnat pot d'aquesta manera reconéixer els diferents agents implicats en el medi natural, com també aspectes sociològics, culturals, econòmics...

Promoure la motivació és l'eix central de les activitats mitjançant dinàmiques de participació, investigació, experimentació...

L'aprenentatge de l'alumne està basat en un enfocament socioafectiu, és a dir, per a canviar les actituds cal experimentar; es tracta de sentir, de pensar i actuar.

L'alumnat rep del medi natural impressions, sensacions i percepcions, agradables o desagradables, les processa, i així l'impulsen a desenvolupar una exploració activa del medi com a resposta a aquests estímuls, construint d'aquesta manera, a poc a poc, la seua experiència personal i la seua pròpia identificació amb el medi natural. (Aprenentatge significatiu, constructivisme educatiu)

Aquesta proposta no és tancada ni definitiva, atés que l'experiència i la formació continuada afavoreixen la innovació i l'enriquiment del mètode.


OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE:

 • Donar a conéixer els valors naturals, culturals i socials de l'entorn de Serra Calderona.
 • Sensibilitzar sobre el medi que visiten i el que viuen, i també la seua interdependència amb la resta del planeta.
 • Valorar com els comportaments personals i socials influeixen en la conservació i la diversitat del medi natural.
 • Fomentar la participació en activitats destinades a millorar el coneixement de la flora i fauna, els hàbitats i augmentar la sensibilitat cap a la problemàtica de conservació d'aquests.
 • Convidar a la reflexió sobre les relacions existents entre el medi natural i la intervenció humana i com enfocar-la cap a una relació sostenible i coherent.
 • Adquirir tècniques pròpies de treball de camp sense produir pertorbacions a la vida silvestre per a millorar el coneixement, identificar problemes, comprendre causes i participar en accions que ajuden a millorar la conservació del medi ambient i la seua implicació personal en aquest.

ACTIVITATS I TEMPORALITZACIÓ:
El programa s'estructura en les fases següents:

Fase 0: fase preparatòria/ diagnòstic previ

Reunió prèvia amb els tutors de cada curs per a exposar les característiques del projecte, els nostres objectius, la temporalització... i també per a conéixer les seues necessitats, el seu nivell d'implicació, les seues idees...

Les aportacions de cadascun dels mestres milloren les línies del programa.

Fase 1: motivació i investigació

Per a aquesta fase proposem una sèrie d'activitats els objectius de les quals són:

 • Conéixer els conceptes previs que els alumnes tenen sobre els espais protegits en general i sobre la Serra Calderona en particular.
 • Il·lusionar l'alumnat amb el projecte des del principi.
 • Encuriosir l'alumnat respecte de la Serra Calderona.
 • Crear un ambient de motivació i d'interés pel projecte que es vol desenvolupar.
 • Crear un vincle afectiu amb el parc que els motive a treballar durant tota la primera fase.

Aquesta fase s'inicia convidant-los a participar en el programa amb una sessió d'activitats de motivació en cadascuna de les aules participants. A aquesta sessió segueix posar-los en contacte amb altres centres escolars participants en el projecte, amb l'objectiu que intercanvien els seus coneixements, percepcions, sensacions... al voltant del Parc Natural de la Serra Calderona.

S'estableixen activitats diferents:

 • Consta d'una sessió motivadora en l'aula (a la tardor). Llegendes, power points amb imatges…
 • Un taller especifice segons la temàtica triada. (a l'hivern). El tema, l'introdueix el PN a l'aula o al medi natural i és el professor qui continua el treball fins a l'eixida al medi. Elaboració del quadern de camp, exposició, publicació dels treballs de recerca…

PREPARACIÓ DE LA VISITA AL PARC NATURAL A L'AULA.

L'intercanvi amb altres centres es fa mitjançant cartes, postals, correu electrònic, murals... D'aquesta manera es perceben les diferències a l'hora de gaudir i entendre què és un espai natural protegit.


Fase 2: experimentació en el medi

Itinerari ambiental específice segons la temàtica escollida.

Fase 3: passar a l'acció

Aquesta és una fase destinada a posar a marxar les idees que l'alumne haja considerat necessàries per a la divulgació dels valors del parc natural i per a la seua conservació. Alguns dels exemples que l'Equip d'Educació Ambiental proposa són:

 • Elaboració d'un fullet informatiu
 • Edició d'una revista escolar.
 • Construcció de caixes niu i col·locació en el medi natural.
 • Neteja i cura d'una zona emblemàtica per a cada població (arranjament d'una font, àrea de descans, parc urbà…
 • Els alumnes fan una conferència als pares i avis.
 • Murals expositius
 • Exposicions
 • ...

Fase 4: avaluació

L'avaluació és imprescindible per a obtenir informació sobre el grau de consecució dels objectius marcats que van definir el programa i les activitats de comunicació i educació ambiental. Està present durant tot el procés i esdevé una manera de retroalimentar el programa amb els resultats evaluatius que se n'extrauen.

 • Recollida de dades importants al llarg del desenvolupament del projecte.
 • Qüestionaris sobre del nivell de satisfacció dels participants.
 • Informes de l'equip coordinador.
 • Reunió d'avaluació amb els claustres de professors.