Flora i vegetació

Les formacions de vegetació al Parc Natural de les Salines de Santa Pola són molt variades i tenen gran interés.

A les dunes litorals es despleguen les formacions de Crucianellion maritimae amb exemplars de Periploca angustifolia i Osyris quadripartita. L'Halocnemum strobilaceum junt amb el Juncus maritimus i el Juncus subulatus destaquen entre les espècies pròpies de les formacions de l'orde Arthrocnemetalia, que ocupa extenses superfícies al voltant de les basses salineres.

Les estepes salines de l'orde Limonietalia són molt ben representades a les zones contigües a les anteriors. El Limonium santapolense és l'espècie més característica per ser un endemisme exclusiu d'esta zona.
 
Per altra part, les algues marines són exemples de vegetació aquàtica de l'ecosistema litoral.

Al Parc Natural existix també l'ecosistema denominat litoral associat, que compta amb abundant vegetació monoespecífica com la Rupia cirrhosa. A més, destaca a les salines la presència de Lamprothamnium papolsum, un hidròfit halòfil que esta inclòs en les llistes d'espècies protegides de diversos països de la Unió Europea i que és propi d'un ecosistema interior d'aigües no tan salades com els anteriors.