Fauna

La notable diversitat vegetal propicia que la fauna propia del Parc Natural este representada per una gran varietat d'especies.

Aquestos espais forestals, d'alt valor, son el hábitat adecuat per el desenvolupament de quirópteros adaptats a aquestes condicions naturals. Trobem la Papallona Luna (Graellsia isabellae) i Apolo (Parnassius apollo) dues especies protegides que viuen en boscs en bon estat de conservació de la Comunitat Valenciana.                  

Es habitual la presencia d'aus rapinyaires entre els cuals troben voltors (Aegypius monachus), àguiles calçadas (Hieraetus pennatus) i serpera (Circaetus gallicus), milanos (Milvus migrans), cernícalos (Falco tinnunculus), lechuzas (Tyto alba) e inclus la existencia de algunes parelles de àguila reials (Aquila chrysaetos).

Entre els rèptils observem el fardacho (Lacerta lepida), l'escurçó (Vipora latastei), o diversos tipus de serps com la serp llisa europea (Coronella austriaca).

En cuant a anfibis podem mencionar la presencia del gripau pintat (Discoglossus jeanneae).

Respecte als mamifers, es important la presència d'algunes especies de rates penades escases en la Comunitat Valenciana com Barbastella barbastellus i Myotis bechsteini ambos d'hábitats forestals. Abundan especies com el conill (Oryctolagus cuniculus), la llebre (Lepus capensis), la geneta (Genetta genetta) ó el porc senglar (Sus scrofa), s'han començat a observar rastres de la presencia de cabirol (Capreolus capreolus) i cervolls (Cervus elaphus).